ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC
Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hàn Quốc
123 Bukchon-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea 110-230
Tel:  +0082-02-720.5124/+0082-02-725.2487
Fax: +0082-02-720.4684/+0082-02-739.2064
Email:  vietnamembassyseoul@gmail.com
Website : https://vnembassy-seoul.mofa.gov.vn
                              

                            Cán bộ Ngoại giao:
            Họ và tên                                Chức vụ

1          Nguyễn Vũ Tú                         Đại sứ

2          Trần Trường Thủy                   Tham tán - Người thứ hai

3          Trần Thanh Vân                      Bí thư thứ nhất

4          Cao Minh Đức                         Bí thư thứ nhất

5          Phan Lộc Kim Phúc                 Bí thư thứ nhất

6          Hoàng Tuấn Việt                      Bí thư thứ hai

7          Nguyễn Tư Nghĩa Đức            Bí thư thứ hai

8          Nguyễn Thị Phương Loan       Bí thư thứ hai

9          Đặng Thùy Dương                  Bí thư thứ ba

10        Quách Xuân Phương Thảo     Bí thư thứ ba

 

11        Đinh Hùng Tuấn                      Tùy viên Quốc phòng

12        Phạm Danh Sơn                     Phó Tùy viên Quốc phòng

 

13        Bùi Tấn Long                           Tham tán

 

14        Phạm Việt Tuấn                       Bí thư thứ hai

 

15        Phạm Khắc Tuyên                   Bí thư thứ nhất

16        Ngô Quang Huy                       Bí thư thứ ba

17        Văn Thị Mai Chi                       Tùy viên

 

18        Đỗ Thị Bích Ngọc                    Tham tán

19        Nguyễn Văn Thưởng              Bí thư thứ nhất

20        Lê Hiệp Cường                       Bí thư thứ hai

21        Hoàng Quốc Đạt                     Bí thư thứ ba

 

22        Tạ Thị Thanh Thúy                  Bí thư thứ nhất

23        Bùi Công Định                         Bí thư thứ nhất

24        Lê Minh Đức                            Bí thư thứ nhất

 

25        Nguyễn Quốc Thành               Bí thư thứ nhất


 

*(Cập nhật tháng 04/2020)

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​