​​

 • ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC


  Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hàn Quốc

  123 Bukchon-ro, Jongno-gu, Seoul, Korea 110-230
  Tel:  +0082-02-720.5124/+0082-02-725.2487
  Fax:  +0082-02-720.4684/+0082-02-739.2064
  Email:  vietnamembassyseoul@gmail.com
  Website : https://vnembassy-seoul.mofa.gov.vn​

                                                                           Cán bộ ngoại​ giao:

  NGUYỄN VŨ TÚ
  Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Hàn Quốc.
  Tel: (82-2)–7205124  Fax: (82–2)–7392064 

  Trần Anh Vũ
  Tham tán, Phó trưởng Cơ quan Đại diện
  Tel: (82-2) - 7252487  Fax: (82-2) - 7204684 

  PHÒNG CHÍNH TRỊ
  Tel: (82-2) – 7252488/7252480/7205126  Fax: (82-2) - 7204684 
  1. Nguyễn Thạc Phong, Bí thư thứ hai
  2. Nguyễn Đình Dũng, Bí thư thứ nhất
  4. Nguyễn Văn Tuyến, Bí thư thứ nhất
  5. Trần Ngọc Long, Bí Thư thứ hai

  PHÒNG TÙY VIÊN QUỐC PHÒNG
  Tel/Fax: (82-2) - 7498362
  1. Đậu Xuân Long, Tùy viên Quốc phòng
  2. Nguyễn Danh Sơn, Trợ lý Tùy viên Quốc phòng

  PHÒNG HỢP TÁC AN NINH
  Tel: (82-2) - 7666876   Fax: (82-2) - 7649260
  1. Hoàng Đức Ninh, Tham tán 
           
  PHÒNG CÔNG TÁC CỘNG ĐỒNG
  Tel: (82-2) - 3128576
  1. Lê Thùy Trang, Bí thư thứ nhất
   
  BAN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
  Tel: (82-2) - 3641043  Fax: (82-2) - 3641049
  1. Nguyễn Như Tuấn, Bí thư thứ nhất
  2. Nguyễn Thị Kim Bình, Bí thư thứ ba
  3. Trần Quang Duy, Bí thư thứ ba

  VĂN PHÒNG THƯƠNG VỤ  
  Tel: (82-2) - 3643661  Fax: (82-2) - 3643664
  1. Chu Thắng Trung, Tham tán
  2. Ngô Xuân Tỵ, Bí thư thứ ba
  3. Bùi Việt Trường, Bí thư thứ ba
          
  VĂN PHÒNG ĐẦU TƯ
  Tel/ Fax: (82-2) - 737-2317
  1. Đinh Thị Tâm Hiền, Tham tán         
   
  VĂN PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
  Tel: (82-2) - 070 - 8158 - 8065   Fax :  (82-2) - 070 - 8953 - 6698
  1. Ngô Văn Mơ, Tham tán 
  2. Nguyễn Minh Tuyến, Bí thư thứ nhất
  3. Nguyễn Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất
  4. Tạ Anh Tú, Bí thư thứ ba
   
  PHÒNG LÃNH SỰ VÀ BẢO HỘ CÔNG DÂN
  Tel: (82-2) - 7347948  Fax:  (82-2) - 7382317 
  1. Nguyễn Tấn Trung, Bí thư thứ nhất
  2. Dương Thị Ngọc Châu, Bí thư thứ nhất
   
  VĂN PHÒNG ĐẠI SỨ QUÁN
  Tel: (82-2) - 7205124    Fax:  (82-2) - 7392064 
  1. Ngô Văn Tuất, Bí thư thứ nhất
  2. Trần Xuân Thủy, Bí thư thứ ba, Thư ký Đại sứ

  Tạo bởi tungph
  Cập nhật 04-03-2016

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​