Asean-Rok 2019.jpg

Bộ Ngoại giao (MOFA) của Hàn Quốc hiện đang quảng bá một cuộc thi khẩu hiệu cho Hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm ASEAN-ROK 2019, sẽ được tổ chức vào ngày 25-26 tháng 11 năm 2019 tại Thành phố Busan.

Cuộc thi khẩu hiệu dành cho bất kỳ ai quan tâm đến quan hệ đối tác ASEAN-ROK. Hạn chót nộp bài cho cuộc thi là ngày 10 tháng 5 năm 2019.

Thông tin tham khảo tại trang web của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

(nhấp vào →

http://www.mofa.go.kr/eng/brd/m_5674/view.do?seq=319856&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multi_itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=1&titleNm= )

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​